اعضای هیات علمی

آذین موحد

آذین موحد،

دانشیار
  • عضو شورای سیاستگزاری جشنواره موسیقی جوان
پردیس هنر های زیبا / دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی

پروفایل

  • عضو کمیته داوری جشنواره دانشجوی نمونه 1398←1398
  • عضو کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی وزارت علوم فنون و فنآوری 1398←1399
  • رئیس دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی 1396←1399
  • عضو هیئت تحریریه مجله هنرهای زیبا نمایش و موسیقی 1394←1399
  • مدیریت گروه آموزشی 1393←1395
  • عضو شورای سیاستگزاری جشنواره موسیقی جوان 1392←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Post doc ، دانشگاه هاروارد ، Yarshater Post-doctoral Fellowship

1380 ← 1381

Diplomat ، American Society of the Alexander Technique ، Teacher Certification

1365 ← 1368

Ph.D ، University of Illinois ، Doctor of Musical Arts in Performance and Liiterature

1365 ← 1371

M.S ، California State University ، Music/Perfor

1362 ← 1365

کارشناسی ، California State University ، Music/Perfor

1358 ← 1362

کلمات کلیدی