مصطفی صفدری رنجبر

مصطفی صفدری رنجبر

مرتبه علمی : استادیار
 • معاون مرکز نوآوری و کارآفرینی-پردیس فارابی دانشگاه تهران
 • مشارکت در بازنگری برنامه درسی رشته مدیریت فناوری (دوره کارشناسی ارشد)
 • همکاری در طرح پژوهشی "تدوین الزامات و نقشه راه ایجاد شبکه همکاری نوآوری باز هوش مصنوعی"
 • عضویت در شورای پژوهش و فناوری دانشکده مدیریت و حسابداری-دانشکدگان فارابی
 • دبیر و عضو شورای سیاست گذاری تدوین سند نظام ملی نوآوری
 • عضو کمیته علمی کنفرانس ملی انجمن علمی پارک های فناوری و سازمان های نوآوری ایران
 • نماینده وزارت عتف در پیگیری طراحی نظام علم، تحقیقات، فناوری و نوآوری فضای مجازی
 • سرپرست آزمایشگاه سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری
 • عضویت در کمیته علمی کنفرانس بین المللی شهر هوشمند ایران
 • دبیر کمیته سیاستگذاری و حکمرانی انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران
دانشکدگان فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / دانشکدگان فارابی
مدیریت‌ و حسابداری
Google Scholar
 • 232 ارجاعات
 • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۲۶

پروفایل

 • دبیر برگزاری نشست های علمی و تخصصی حوزه فناوری و نواوری سال 1401-هفته ملی پژوهش و فناوری 1401←1401
 • سرپرست آزمایشگاه سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری 1401←…
 • نماینده وزارت عتف در پیگیری طراحی نظام علم، تحقیقات، فناوری و نوآوری فضای مجازی 1401←…
 • عضو کمیته علمی کنفرانس ملی انجمن علمی پارک های فناوری و سازمان های نوآوری ایران 1401←…
 • دبیر و عضو شورای سیاست گذاری تدوین سند نظام ملی نوآوری 1401←…
 • عضویت در شورای پژوهش و فناوری دانشکده مدیریت و حسابداری-دانشکدگان فارابی 1401←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

B.S ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، مهندسی صنایع

… ←

M.S ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، مهندسی صنایع

… ←

دکتری ، دانشگاه علامه طباطبایی ، مدیریت تکنولوژی

… ←

کلمات کلیدی