پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.Sc ، تربیت مدرس ، مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری

1373 ← 1377

کارشناسی ، تهران ، مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری

1368 ← 1373

فعالیت های علمی