دانشجویان دکتری

محمد مشاری

محمد مشاری،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / محیط زیست
Google Scholar
  • 11 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، مهندسی منابع طبیعی

1391 ← 1397

M.S ، تربیت مدرس ، مهندسی منابع طبیعی

1373 ← 1377

کارشناسی ، تهران ، مهندسی منابع طبیعی

1368 ← 1373

کلمات کلیدی