علی اکبر موسوی موحدی

علی اکبر موسوی موحدی،

استاد ممتاز
 • عضو کمیته انتخاب اعضا آکادمی علوم جهان در زمینه شیمی
 • عضو کارگروه صلاحیت علمی دانشکده مطالعات جهان
 • رییس اتاق فکر دیپلماسی و مرجعیت علمی
 • ریاست شاخه شیمی فرهنگستان علوم
 • عضو هیئت ممیزه دانشگاه تهران
 • عضو کمیته تخصصی علوم پایه انتشارات دانشگاه
 • عضو کمیسیون انجمن های علمی کشور
 • عضو شورای سیاستگذاری و نوآوری آموزشی دانشگاه
 • عضویت وابسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
موسسه بیوشیمی بیوفیزیک
Scopus
 • 12239 ارجاعات
 • 53 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
 • 15415 ارجاعات
 • 60 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

پروفایل

 • عضویت وابسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران 1401←1405
 • عضو شورای سیاستگذاری و نوآوری آموزشی دانشگاه 1400←1403
 • عضو کمیسیون انجمن های علمی کشور 1400←1402
 • عضو کمیته تخصصی علوم پایه انتشارات دانشگاه 1400←1403
 • عضو هیئت ممیزه دانشگاه تهران 1400←1402
 • ریاست شاخه شیمی فرهنگستان علوم 1400←1402
 • رییس اتاق فکر دیپلماسی و مرجعیت علمی 1400←…
 • عضو کارگروه صلاحیت علمی دانشکده مطالعات جهان 1399←1402
 • عضو کمیته انتخاب اعضا آکادمی علوم جهان در زمینه شیمی 1399←1401
 • عضو کمیته انتخاب اعضا آکادمی علوم جهان در زمینه شیمی 1397←1399
 • عضو کمیته تخصصی علوم پایه انتشارات دانشگاه 1397←1400
 • تنفیذحکم عضو پیوسته فرهنگستان علوم جهان (TWAS) 1395←1399
 • ریاست مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک 1395←1397
 • ئیس کرسی یونسکو در تحقیقات بین رشته ای در دیابت، دانشگاه تهران 1393←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه منچستر ، بیوفیزیک

1363 ← 1366

M.S ، دانشگاه شرقی میشیگان ، شیمی و بیولوژی

1354 ← 1357

کارشناسی ، دانشگاه شهید بهشتی ، شیمی

1350 ← 1354

فعالیت های علمی