احمد مومنی راد

احمد مومنی راد،

استادیار
 • عضو شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • عضو کارگروه تجدیدنظر صلاحیت عمومی هیات مرکزی جذب وزارت علوم
 • عضو کارگروه بررسی صلاحیت عمومی هیات مرکزی جذب وزارت علوم
 • عضو کمیته علوم انسانی دریای شورای برنامه ریزی اموزش عالی
 • عضو کارگروه تجدیدنظر صلاحیت عمومی هیات مرکزی جذب وزارت علوم
 • عضو کارگروه بررسی صلاحیت عمومی هیات مرکزی جذب وزارت علوم
 • عضویت در کمیته یو پی ار جمهوری اسلامی
 • عضو کمیسیون علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • عضویت در کارگروه فرعی رشته حقوق بین الملل
 • عضویت در کارگروه فرعی رشته حقوق بشر
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112334
Google Scholar
 • 3 ارجاعات
 • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۲

پروفایل

 • عضویت در کارگروه فرعی رشته حقوق بشر 1394←…
 • عضویت در کارگروه فرعی رشته حقوق بین الملل 1394←…
 • عضو کمیسیون علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی 1394←…
 • عضویت در کمیته یو پی ار جمهوری اسلامی 1394←…
 • دبیر کارگروه حقوق شورای تحول 1393←1394
 • عضو کمیته علوم انسانی دریای شورای برنامه ریزی اموزش عالی 1390←…
 • عضو کارگروه بررسی صلاحیت عمومی هیات مرکزی جذب وزارت علوم 1390←…
 • عضو کارگروه تجدیدنظر صلاحیت عمومی هیات مرکزی جذب وزارت علوم 1390←…
 • عضو شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی 1389←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، میسور ، حقوق بین الملل

1380 ← 1384

فعالیت های علمی