محمدرضا مخبردزفولی

محمدرضا مخبردزفولی،

استاد
دانشکده دامپزشکی
گروه بیماری های داخلی
Scopus
  • 263 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۷

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، بیماریهای داخلی دامهای بزرگ

1368 ← 1373

دکتری ، دانشگاه تهران ، دامپزشکی

1358 ← 1366

فعالیت های علمی