سیدسعید محتسبی

سیدسعید محتسبی،

استاد
 • عضویت در کمیته تخصصی فنی و مهندسی، انتشارات دانشگاه تهران
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی ماشینهای‌ کشاورزی‌ / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
شماره تماس : 32233026 026 داخلی 524
Scopus
 • 4182 ارجاعات
 • 38 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
 • 7242 ارجاعات
 • 47 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

پروفایل

 • ریاست دانشکده فنی فومن دانشگاه تهران 1400←1401
 • مالکیت فکری 1400←1400
 • هم اندیشی و انتقال تجارب در حوزه فعالیت های بین المللی 1400←1400
 • بهداشت، ایمنی و محیط زیست 1400←1400
 • عضویت در کمیته تخصصی فنی و مهندسی، انتشارات دانشگاه تهران 1399←1402
 • تنوع بخشی به منابع درآمدی دانشگاه نشست سوم 1399←1399
 • ضرورت توجه به بهداشت روانی دانشجویان در ایام کرونا 1399←1399
 • تنوع بخشی به منابع درآمدی دانشگاه 1399←1399
 • انتقال تجربه نشست اول 1399←1399
 • استاد مشاور فرھنگی وعلمی دانشجویان کارشناسی 99 گروه آموزشی مھندسی مکانیک ماشینھای کشاورزی 1399←1401
 • آشنایی با سامانه هوش سازمانی ویژه مدیران مالی و اداری 1399←1399
 • آشنایی با دستورالعمل شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان کالا 1399←1399
 • آشنایی با آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه تهران 1399←1399
 • طراحی آزمون برخط در بستر سامانه یادگیری الکترونیکی 1399←1399
 • ریاست دانشکده فنی فومن پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران 1396←1399
 • ریاست دانشکده فنی فومن دانشکدگان فنی دانشگاه تهران 1396←1400
 • نماینده هیات اجرایی جذب 1394←1396
 • عضو شورای تخصصی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست انتشارات دانشگاه 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، کنکوردیا ، مهندسی مکانیک

1372 ← 1376

M.S ، صنعتی شریف ، مهندسی مکانیک

1367 ← 1370

کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی مکانیک

1363 ← 1367

کلمات کلیدی