معصومه مقبل

معصومه مقبل،

استادیار
دانشکده جغرافیا
جغرافیای طبیعی | جغرافیای طبیعی(اقلیم)
شماره تماس : 61113041
Scopus
  • 60 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 125 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، جغرافیای طبیعی-اقلیم شناسی

1388 ← 1392

M.Sc ، دانشگاه تهران ، جغرافیای طبیعی-اقلیم شناسی

1386 ← 1388

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، آب و هواشناسی

1382 ← 1386

فعالیت های علمی