علی محمد موذنی

علی محمد موذنی،

استاد
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

  • مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی پردیس البرز 1397←1399
  • عضو شورای بورس دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1396←1399
  • عضو شورای علمی نخستین همایش بین المللی زبان فارسی و اندیشه ایرانی - اسلامی درباره فریدالدین عطار نیشابوری 1396←1396
  • نماینده اجرایی جذب گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1394←1397
  • عضو قطب علمی متون عرفانی دانشگاه اصفهان 1390←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تهران ، زبان وادبیات فارسی

1366 ← 1370

کارشناسی ارشد ، تهران ، زبان وادبیات فارسی

1359 ← 1363

کارشناسی ، علامه طباطبائی ، زبان وادبیات فارسی

1354 ← 1358

فعالیت های علمی