مریم نوروزی

مریم نوروزی،

استادیار
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه باغبانی / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
گروه باغبانی
شماره تماس : 02136041089
Scopus
  • 226 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰

پروفایل

  • ضرورت توجه به بهداشت روانی دانشجویان در ایام کرونا 1399←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کلمات کلیدی