محمد نشاط

محمد نشاط،

استادیار
 • عضو شورای دانشی دپارتمان روان پزشکی و رفتار شناسی ژنومیک بیمارستان روزبه
 • عضو کمیته برگزاری یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
 • عضو کمیته علمی سومین کنفرانس فن آوری موج میلی متری و تراهرتز
 • عضو کمیته علمی بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82089795
اتاق : 2-306
Scopus
 • 443 ارجاعات
 • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
Google Scholar
 • 642 ارجاعات
 • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۲۳

پروفایل

 • عضو کمیته علمی بیست و ششمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و دوازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران 1398←1398
 • رئیس کمیته برگزاری هفتمین جشنواره ی پروژه های کارشناسی 1398←1398
 • رئیس کمیته برگزاری ششمین جشنواره ی پروژه های کارشناسی 1398←1398
 • عضو کمیته علمی پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری موج میلیمتری و تراهرتز 1397←1397
 • دبیر کمیته مالی چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری موج میلیمتری و تراهرتز 1395←1395
 • عضو کمیته علمی چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری موج میلیمتری و تراهرتز 1395←1395
 • عضو کمیته علمی بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران 1394←…
 • عضو کمیته علمی سومین کنفرانس فن آوری موج میلی متری و تراهرتز 1393←…
 • عضو کمیته برگزاری یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران 1393←…
 • عضو شورای دانشی دپارتمان روان پزشکی و رفتار شناسی ژنومیک بیمارستان روزبه 1393←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی برق، گرایش مخابرات میدان

… ← 1379

دکتری تخصصی ، دانشگاه واترلو ، مهندسی برق، گرایش مخابرات میدان

… ← 1389

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، مهندسی برق، گرایش الکترونیک

… ← 1377

فعالیت های علمی