مرتضی محمدنوری

مرتضی محمدنوری،

دانشیار
  • رئیس اداره یادگیری تلفیقی و تولید محتوای مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
  • رئیس اداره یادگیری تلفیقی و تولید محتوای مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
پردیس علوم / دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
شماره تماس : 02161112350
Scopus
  • 581 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹

پروفایل

  • مسول تهیه عملکرد سالیانه و چشم انداز آتی دانشکده ریاضی آمار و علوم کامپیوتر 1398←1399
  • عضویت در کمیته تخصصی علوم پایه انتشارات دانشگاه 1397←1400
  • رئیس اداره یادگیری تلفیقی و تولید محتوای مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران 1397←…
  • رئیس اداره یادگیری تلفیقی و تولید محتوای مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران 1397←…
  • راهنمایی دانشجویان علوم کامپیوتر 94 به عنوان استاد راهنما 1394←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، ریاضی محض

1378 ←

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، ریاضی محض

1376 ←

فعالیت های علمی