پروفایل

  • ، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 1388←1392
  • ، معاون مدیرکل حوزه وزارتی وزارت علوم تحقیقات و فناوری 1387←1388

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.Sc ، امام صادق ( ع ) ، الهیات ومعارف اسلامی

1107 ← 1369

کارشناسی ، امام صادق ( ع ) ، الهیات ومعارف اسلامی

1107 ← 1111

Ph.D ، آزاد ، الهیات ومعارف اسلامی

1107 ← 1379

Ph.D ، آزاد ، الهیات ومعارف اسلامی

1107 ← 1379

فعالیت های علمی