اعضای هیات علمی

محسن معصومی

محسن معصومی،

دانشیار
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
Google Scholar
  • 393 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

پروفایل

  • عضو هیأت مدیره انجمن ایرانی تاریخ اسلام 1396←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، تاریخ و تمدن ملل اسلامی

1377 ← 1383

M.S ، دانشگاه تهران ، تاریخ و تمدن ملل اسلامی

1374 ← 1377

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، تاریخ و تمدن ملل اسلامی

1370 ← 1374

کلمات کلیدی