مهدی ملکان

مهدی ملکان،

دانشیار
  • رئیس دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده های فنی
دانشکدگان دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
ریخته گری
شماره تماس : 82084610
Scopus
  • 828 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 1044 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

  • رئیس دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده های فنی 1399←1402
  • مدیر گروه فرآیندهای ساخت مواد 1398←1400
  • عضو کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده مهندسی متالورژی و مواد 1396←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد فلزی

1383 ← 1389

M.S ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد فلزی

1380 ← 1382

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی مواد-متالورژی صنعتی

1376 ← 1380

کلمات کلیدی