مسعود کوثری

مسعود کوثری،

دانشیار
 • عضو شورای عالی سیاستگذاری و برنامه ریزی جشنواره های فرهنگی، قرآنی و رسانه ای
 • عضو شورای سیاستگذاری روابط عمومی و اطلاع رسانی
 • معاون اداری و مالی دانشکده علوم اجتماعی
دانشکده علوم اجتماعی
Google Scholar
 • 47 ارجاعات
 • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۲۴

پروفایل

 • سرپرست گروه آموزشی ارتباطات اجتماعی 1392←1393
 • معاون اداری و مالی دانشکده علوم اجتماعی 1392←…
 • عضو شورای سیاستگذاری روابط عمومی و اطلاع رسانی 1392←…
 • عضو شورای عالی سیاستگذاری و برنامه ریزی جشنواره های فرهنگی، قرآنی و رسانه ای 1392←…
 • عضو شورای تخصصی و علمی مرکز موسیقی حوزه هنری 1392←1392
 • عضو گروه ارتباطات اجتماعی گروه واژه گزینی 1392←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تربیت مدرس ، جامعه شناسی

1375 ← 1381

کارشناسی ارشد ، تربیت مدرس ، جامعه شناسی

1371 ← 1375

کارشناسی ، فردوسی مشهد ، کارشناسی علوم اجتماعی

1364 ← 1369

فعالیت های علمی