محمد خان محمدی

محمد خان محمدی،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی عمران
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 147 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۰
Google Scholar
  • 251 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲

پروفایل

  • ، سرپرست گرایش زلزله 1396←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی عمران-سازه

1376 ← 1384

M.Sc ، دانشگاه تهران ، مهندسی عمران-سازه

1373 ← 1375

کارشناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد ، مهندسی عمران-عمران

1368 ← 1372

فعالیت های علمی