امیر میرزادی گوهری

امیر میرزادی گوهری،

استادیار
  • استاد راهنمای دانشجویان دوره کارشناسی رشته گیاهپزشکی ورودی 98
  • معاون گروه گیاهپزشکی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه گیاه پزشکی / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه زراعت و اصلاح نباتات / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
Scopus
  • 478 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 1028 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

پروفایل

  • معاون گروه گیاهپزشکی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی 1398←…
  • استاد راهنمای دانشجویان دوره کارشناسی رشته گیاهپزشکی ورودی 98 1398←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، واخنینگن ، بیماری شناسی گیاهی مولکولی

… ←

M.S ، دانشگاه تهران ، بیماری شناسی گیاهی

1383 ←

کارشناسی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، مهندسی کشاورزی-گیاهپزشکی

1378 ←

کلمات کلیدی