مسعود میرمعصومی

مسعود میرمعصومی

مرتبه علمی : مربی
دانشکدگان علوم / دانشکده زیست شناسی
Scopus
 • 473 ارجاعات
 • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
Google Scholar
 • 827 ارجاعات
 • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۲۶

پروفایل

 • مسئولیت آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1394←1395
 • مدیر بخش علوم گیاهی 1393←1395
 • مسئولیت آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1393←1394
 • مسئولیت آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1392←1393
 • استاد راهنما دانشجویان کارشناسی ورودی 89 1391←1392
 • عضو شورای آموزشی دانشکده زیست شناسی 1391←1392
 • مسئولیت آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1391←1392
 • مسئولیت آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1390←1391
 • مسئولیت آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1389←1390
 • عضو شورای آموزشی دانشکده زیست شناسی 1388←1390
 • مسئولیت آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1388←1389
 • مسئولیت آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1385←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، تهران ، زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی

1365 ← 1371

کارشناسی ، اصفهان ، زیست شناسی

1356 ← 1365

کلمات کلیدی