مسعود میرمعصومی

مسعود میرمعصومی،

مربی
پردیس علوم / دانشکده زیست شناسی
Scopus
 • 291 ارجاعات
 • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
 • 660 ارجاعات
 • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

پروفایل

 • مسئولیت آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1394←1395
 • مدیر بخش علوم گیاهی 1393←1395
 • مسئولیت آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1393←1394
 • مسئولیت آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1392←1393
 • استاد راهنما دانشجویان کارشناسی ورودی 89 1391←1392
 • عضو شورای آموزشی دانشکده زیست شناسی 1391←1392
 • مسئولیت آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1391←1392
 • مسئولیت آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1390←1391
 • مسئولیت آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1389←1390
 • عضو شورای آموزشی دانشکده زیست شناسی 1388←1390
 • مسئولیت آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1388←1389
 • مسئولیت آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1385←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، اصفهان ، زیست شناسی

… ← 1365

M.S ، تهران ، زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی

… ← 1371

فعالیت های علمی