علی طاهری میرقائد

علی طاهری میرقائد،

استاد
 • استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر
 • عضو کمیته پیشگیری و مداخله در رفتارهای خود آسیب‌رسان دانشگاه تهران
 • عضو شورای سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • عضو شورای بررسی موارد خاص دانشگاه تهران
 • عضو کمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانشگاه تهران
 • نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران
 • عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات زئونوز دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران
 • عضو شورای سیاستگذاری ،برنامه ریزی و هماهنگی امور سامانه های آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 • عضو کمیته اراسموس دانشگاه تهران
دانشکده دامپزشکی
گروه بهداشت و بیماری های آبزیان
شماره تماس : 02161117092
Scopus
 • 995 ارجاعات
 • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹

پروفایل

 • عضو شورای سیاستگذاری ،برنامه ریزی و هماهنگی امور سامانه های آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری 1401←1403
 • عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات زئونوز دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران 1400←1402
 • نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران 1400←1402
 • نماینده تام الاختیار سازمان سنجش آموزش کشور در دانشگاه تهران 1400←1400
 • عضو کمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانشگاه تهران 1400←1402
 • عضو کارگروه زمین و مسکن دانشگاه تهران 1399←1401
 • استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر 1397←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه تهران ، دکترای تخصصی بهداشت وبیماریهای آبزیان

1387 ← 1390

دکتری عمومی ، دانشگاه تهران ، دکترای عمومی دامپزشکی

1375 ← 1381

فعالیت های علمی