پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دوره سوم سطح - کارشناسی ارشد ، مرکز مدارج علمی حوزه علمیه قم ، فقه و اصول

1387 ← 1387

سطح4 حوزوی - خبرگان بدون مدرک ، مرکز مدارج علمی حوزه علمیه قم ، فقه و اصول

1386 ← 1389

کارشناسی ، مرکز مدارج علمی حوزه علمیه قم ، فقه و اصول

1383 ← 1385

فعالیت های علمی