سیدباقر میرعباسی

سیدباقر میرعباسی،(بازنشسته)

استاد
  • ، مدیر گروه حقوق عمومی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112330
اتاق : -

پروفایل

  • ، مدیر گروه حقوق عمومی 1394←1396
  • ، مدیر گروه حقوق عمومی 1394←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، استراسبورگ ، حقوق بین الملل

1977 ← 1981

M.Sc ، استراسبورگ ، حقوق خصوصی و اسلامی

1972 ← 1976

M.Sc ، استراسبورگ ، حقوق عمومی

1972 ← 1976

M.Sc ، استراسبورگ ، حقوق عمومی

1970 ← 1974

B.Sc ، تهران ، حقوق

1344 ← 1348

دکتری ، استراسبورگ ، حقوق خصوصی و اسلامی

1107 ← 1111

فعالیت های علمی