سیدباقر میرعباسی

سیدباقر میرعباسی(بازنشسته)

مرتبه علمی : استاد
  • مدیر گروه حقوق عمومی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112330

پروفایل

  • مدیر گروه حقوق عمومی 1394←1396
  • مدیر گروه حقوق عمومی 1394←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، استراسبورگ ، حقوق عمومی

… ←

M.S ، استراسبورگ ، حقوق عمومی

… ←

Ph.D ، استراسبورگ ، حقوق خصوصی و اسلامی

… ←

Ph.D ، استراسبورگ ، حقوق بین الملل

… ←

M.S ، استراسبورگ ، حقوق خصوصی و اسلامی

… ←

کارشناسی ، تهران ، حقوق

1344 ← 1348

کلمات کلیدی