پروفایل

  • معاون اداری ومالی دانشکده علوم ومهندسی کشاورزی 1397←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Erudition ، تهران ، زراعت و اصلاح نبات

… ←

کارشناسی ، تهران ، علوم زراعی

1355 ← 1363

فعالیت های علمی