پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، کاتولیک لوون ، دکتری تخصصی بیماریهای طیور

1372 ← 1375

دکتری عمومی ، University of Tehran ، دامپزشکی

1362 ← 1367

فعالیت های علمی