پروفایل

  • مدیر گروه 1392←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تربیت مدرس ، حقوق خصوصی

1367 ← 1373

M.S ، دانشگاه تربیت مدرس ، حقوق خصوصی

1364 ← 1367

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، حقوق قضایی

1356 ← 1364

کلمات کلیدی