محمدحسن پنجه شاهی

محمدحسن پنجه شاهی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
Scopus
  • 784 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه منچستر ، مهندسی شیمی

1367 ← 1370

M.S ، دانشگاه منچستر ، مهندسی شیمی

1366 ← 1367

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی شیمی

1354 ← 1364

فعالیت های علمی