محمدحسن پنجه شاهی

محمدحسن پنجه شاهی

مرتبه علمی : استاد
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی شیمی
Scopus
  • 956 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه منچستر ، مهندسی شیمی

1367 ← 1370

M.S ، دانشگاه منچستر ، مهندسی شیمی

1366 ← 1367

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی شیمی

1354 ← 1364