محمدحسن پنجه شاهی

محمدحسن پنجه شاهی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 683 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۲

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه منچستر ، مهندسی شیمی

1367 ← 1370

کارشناسی ارشد ، دانشگاه منچستر ، مهندسی شیمی

1366 ← 1367

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی شیمی

1354 ← 1364

فعالیت های علمی