محمد حسن مبارکی

محمد حسن مبارکی،

دانشیار
 • نماینده هیات اجرایی جذب در کارگروه صلاحیت علمی
 • تدریس رفتار سازمانی، تحلیل رفتارهای کارآفرینانه در سازمان و کارآفرینی سازمانی
 • ارتقا به رتبه دانشیاری گروه آموزشی کارآفرینی سازمانی
 • مدیر شورای مدیریت پردیس شمالی
 • عضو کمیته علمی پنجمین جشنواره دوسالانه رهبران کارآفرین
 • عضو کمیته ارزیابی و ارتقای کیفیت دانشکده کارآفرینی
دانشکده کارآفرینی

پروفایل

 • عضو کمیته ارزیابی و ارتقای کیفیت دانشکده کارآفرینی 1398←…
 • عضو کمیته علمی پنجمین جشنواره دوسالانه رهبران کارآفرین 1397←…
 • عضو هیات علمی کارگروهبررسی بند 6 ماده یک آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه تهران 1397←1399
 • دبیر چهارمین جشنواره رهبران کارآفرین 1395←1395
 • معاون پژوهشی دانشکده کارآفرینی 1395←1398
 • تدریس رفتار سازمانی، تحلیل رفتارهای کارآفرینانه در سازمان و کارآفرینی سازمانی 1391←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تربیت مدرس ، مدیریت رفتاری

1375 ← 1381

کارشناسی ارشد ، تهران ، مدیریت دولتی

1370 ← 1374

کارشناسی ، شهید بهشتی ، اقتصاد

1362 ← 1368

فعالیت های علمی