محمدحسن حبیبی

محمدحسن حبیبی،(بازنشسته)

مربی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

  • ، سرپرست دانشگاه پیام نور طالقان 1387←1389

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PHD ، شهید بهشتی ، حقوق عمومی

1381 ← 1386

M.Sc ، دانشگاه تهران ، حقوق عمومی

1366 ← 1370

B.Sc ، دانشگاه تهران ، سیاسی

1354 ← 1358

کارشناسی ، دبیرستان ستارخان ، علوم طبیعی

1349 ← 1350

فعالیت های علمی