محسن حامدی

محسن حامدی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی مکانیک
شماره تماس : 88003318
اتاق : -
Scopus
  • 848 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۲
Google Scholar
  • 1268 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه نیوبرانزویک ، ساخت و تولید

1369 ← 1374

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، مکانیک درطراحی

1357 ← 1367

فعالیت های علمی