محمد گنج تابش

محمد گنج تابش،

دانشیار
 • استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری علوم کامپیوتر
پردیس علوم / دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
 • 490 ارجاعات
 • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۲
Google Scholar
 • 917 ارجاعات
 • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

پروفایل

 • عضو شورای مشورتی جذب دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر 1397←1399
 • معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی 1397←1399
 • مدیر بخش علوم کامپیوتر 1395←1397
 • عضو شورای آموزشی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر 1395←1397
 • عضو کمیته مشورتی جذب دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر 1394←1396
 • عضو ستاد امور شاهد و ایثارگر پردیس علوم 1394←1396
 • معاون آموزشی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر 1393←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، تهران ، علوم کامپیوتر

1382 ← 1387

کارشناسی ارشد ، تهران ، علوم کامپیوتر

1380 ← 1382

کارشناسی ، تبریز ، ریاضی محض

1376 ← 1380

فعالیت های علمی