پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، ادبیات فارسی

1374 ← 1381

M.S ، تهران ، ادبیات فارسی

1371 ← 1374

کارشناسی ، تهران ، ادبیات فارسی

1366 ← 1371

فعالیت های علمی