مریم غروی الخوانساری

مریم غروی الخوانساری،

استادیار
پردیس هنر های زیبا / دانشکده معماری
معماری
Google Scholar
  • 15 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

پروفایل

  • استاد راهنمای دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی سال 1393 1393←1395
  • عضو اصلی کمیته ارزیابی درونی گروه معماری 1393←1395
  • استاد راهنمای دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی سال 1392 1392←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Post doc ، دانشگاه فنی برلین ، معماری

1391 ← 1391

Ph.D ، دانشگاه تهران ، معماری

1384 ← 1390

کارشناسی ارشد پیوسته ، دانشگاه تهران ، معماری

1375 ← 1383

فعالیت های علمی