اعضای هیات علمی

محمد باقر قالیباف

محمد باقر قالیباف،

دانشیار
  • عضویت در هیات امنا
  • عضویت در هیات امنا
دانشکده جغرافیا
جغرافیای سیاسی
Google Scholar
  • 146 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۲

پروفایل

  • عضویت در هیات امنا 1393←…
  • عضویت در هیات امنا 1393←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تربیت مدرس ، جغرافیای سیاسی

1375 ← 1380

M.S ، آزاد اسلامی ، جغرافیای انسانی

1373 ← 1375

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، جغرافیای انسانی

1369 ← 1372

کلمات کلیدی