پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تربیت مدرس ، جغرافیای سیاسی

1375 ← 1380

M.Sc ، آزاد اسلامی ، جغرافیای انسانی

1373 ← 1375

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، جغرافیای انسانی

1369 ← 1372

فعالیت های علمی