سیدمرتضی فامیل فرنیا

سیدمرتضی فامیل فرنیا،

دانشیار
پردیس علوم / دانشکده شیمی
Scopus
  • 383 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی