اعضای هیات علمی

پروفایل

مدیر بخش تخصصی هوافضا- دانشکده علوم و فنون نوین

معاون علمی- دانشکده علوم و فنون نوین

رئیس پژوهشکده تحقیقات فضایی- سازمان فضایی ایران

نماینده جمهوری اسلامی ایران در بخش ماهواره دانشجویی  APSCO (چین)

عضو کارگروه مشترک آژانس فضایی ایران- روسیه

  • عضو هیات مدیره انجمن هوافضا (دوره دهم) 1395←1398
  • سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی سامانه های فضایی 1394←1394
  • معاون علمی دانشکده 1391←1395
  • رئیس پژوهشکده هوافضا و سیستم های پیشرفته 1391←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، علم و صنعت ایران ، مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی

1385 ← 1389

M.S ، علم و صنعت ایران ، مهندسی هوا-فضا

1380 ← 1382

کارشناسی ، علم و صنعت ایران ، مهندسی مکانیک-طراحی جامدات

1376 ← 1380

فعالیت های علمی