مهدی قربانی

مهدی قربانی،

دانشیار
 • ، مدیر کارگروه جامعه شناسی محیط زیست انجمن جامعه شناسی ایران
 • ، عضو هیات مدیره گروه تحلیل شبکه اجتماعی
 • ، عضویت در شورای علمی همایش ملی میراث روایی
 • ، عضویت در شورای علمی همایش ملی مردم شناسی توسعه
 • ، عضویت در شورای علمی اطلس مردم نگاری ایران
 • ، عضو کمیته علمی ششمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران
 • ، موسسه پژوهشی توانمندسازی جوامع محلی و مدیریت مشارکتی منابع طبیعی
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی / پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
احیای مناط‌ق‌ خشک‌ وکوهستانی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
 • 15 ارجاعات
 • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
Google Scholar
 • 136 ارجاعات
 • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.