اعضای هیات علمی

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، تهران ، جغرافیا

… ← 1368

Ph.D ، اتاوا ، جغرافیا

… ← 1375

کارشناسی ، اصفهان ، جغرافیا

… ← 1365

کلمات کلیدی