پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، اصلاح نباتات

1380 ← 1385

کارشناسی ارشد ، تهران ، مهندسی کشاورزی-اصلاح نباتات

1378 ← 1380

B.Sc ، بو علی سینا همدان ، مهندسی کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات

1374 ← 1387

فعالیت های علمی