پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه معارف اسلامی ، مدرسی معارف اسلامی - گرایش انقلاب اسلامی

1387 ← 1392

M.Sc ، باقرالعلوم (ع) ، علوم سیاسی

1381 ← 1384

کارشناسی ، دانشگاه مفید ، علوم سیاسی

1377 ← 1381

فعالیت های علمی