مرجان بدیعی ازنداهی

مرجان بدیعی ازنداهی،

استادیار
  • ، مدیر گروه پژوهشی جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک موسسه جغرافیا
  • ، استاد راهنمای دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی ورودی مهر 93
  • ، عضو شورای پژوهشی آزمایشگاه ها و انفورماتیک دانشکده
  • ، عضو حقیقی کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده
  • ، استاد راهنمای دانشجویان رشته جغرافیا گروه یک ورودی مهر 96
دانشکده جغرافیا
جغرافیای سیاسی
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

  • ، استاد راهنمای دانشجویان رشته جغرافیا گروه یک ورودی مهر 96 1396←…
  • ، عضو حقیقی کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده 1396←…
  • ، عضو شورای پژوهشی آزمایشگاه ها و انفورماتیک دانشکده 1395←…
  • ، استاد راهنمای دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی ورودی مهر 93 1393←…
  • ، مدیر گروه پژوهشی جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک موسسه جغرافیا 1389←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی