پروفایل

  • مشاور معاون وزیر و رئیس سازمان جنگلها و مراتع کشور 1374←1376

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، آبردین ، جامعه شناسی

… ← 1359

کارشناسی ، تهران ، علوم اجتماعی

… ← 1343

M.S ، تهران ، علوم اجتماعی

… ← 1346

فعالیت های علمی