حامد مظاهریان

حامد مظاهریان،

دانشیار
 • عضو هیأت داوران مسابقه معماری پروژه اقامتی، تفریحی نوآوران خزر
 • عضو کار گروه معماری و شهرسازی
 • عضو کارگروه معماری
 • معاون وزیر در امور مسکن و ساختمان
 • عضو کمیته علمی همایش بهسازی لرزه ای بناهای تاریخی در برابر زلزله
پردیس هنر های زیبا / دانشکده معماری
معماری | مرمت‌
شماره تماس : -
اتاق : 307

پروفایل

 • عضو کمیته علمی همایش بهسازی لرزه ای بناهای تاریخی در برابر زلزله 1394←…
 • معاون وزیر در امور مسکن و ساختمان 1392←…
 • عضو کمیته آموزش(چهارمین دوره) سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران 1392←1393
 • عضو کار گروه معماری و شهرسازی 1391←…
 • عضو کارگروه معماری 1391←…
 • عضو هیأت داوران مسابقه معماری پروژه اقامتی، تفریحی نوآوران خزر 1391←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه لندن ، معماری اسلامی

1378 ← 1385

کارشناسی ارشد پیوسته ، دانشاه تهران ، مهندسی معماری

1362 ← 1371

فعالیت های علمی