حسین معصوم

حسین معصوم،

استادیار
پردیس فارابی / دانشکده الهیات
شماره تماس : 02536166461

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تهران ، فلسفه

1385 ← 1382

دکتری ، دانشگاه تهران ، فلسفه غرب

1378 ← 1382

فعالیت های علمی