نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کیفرشناسی 2104110 2 04 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/22 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
نمایش 1 نتیجه