محمدعلی ریاحی

محمدعلی ریاحی

مرتبه علمی : استاد
 • عضو هیات مدیره انجمن ژئوفیزیک ایران
 • فرآبند رتبه بندی و ارزیابی نشریات علمی
 • تجمیع گرایش های دکتری تخصصی و ساماندهی رشته گرایش های این مقطع
 • عضو هیئت مدیره انجمن ژئوفیزیک ایران
 • انجمن ژئوفیزیک ایران
 • حکم انتصاب به عنوان عضو کارگروه سازماندهی ساختارهای آموزشی دانشگاه
 • عضو هیئت مدیره انجمن ژئوفیزیک ایران
 • نماینده هیات اجرایی جذب در کارگروه صلاحیت علمی گروه فیزیک زمین
موسسه ژئو فیزیک
گروه فیزیک‌ زمین‌
شماره تماس : 61118219
Scopus
 • 855 ارجاعات
 • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
 • 1384 ارجاعات
 • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

پروفایل

 • عضو کمیته علمی اولین همایش ملی مهندسی عمران و منابع زمین 1401←1401
 • نماینده هیات اجرایی جذب در کارگروه صلاحیت علمی گروه فیزیک زمین 1400←…
 • عضو هیئت مدیره انجمن ژئوفیزیک ایران 1400←…
 • حکم انتصاب به عنوان عضو کارگروه سازماندهی ساختارهای آموزشی دانشگاه 1400←…
 • انجمن ژئوفیزیک ایران 1400←…
 • عضو هیئت مدیره انجمن ژئوفیزیک ایران 1400←1403
 • تجمیع گرایش های دکتری تخصصی و ساماندهی رشته گرایش های این مقطع 1400←…
 • نماینده نماینده هیات اجرایی جذب در موسسه ژئوفیزیک 1399←1401
 • فرآبند رتبه بندی و ارزیابی نشریات علمی 1399←…
 • مدیر گروه 1398←1400
 • مدیر گروه 1398←1400
 • عضو هیات مدیره انجمن ژئوفیزیک ایران 1397←…
 • عضو هیات مدیره انجمن ژئوفیزیک ایران 1397←1400
 • نماینده هیات اجرایی جذب 1396←1401
 • مدیر گروه 1395←1397
 • عضو هیأت مدیره انجمن مهندسی نفت ایران 1392←1395
 • عضو کمیته ملی کنگره جهانی نفت 1389←1391
 • رئیس هیأت مدیره انجمن مهندسی نفت ایران 1389←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کلمات کلیدی