اعظم مانی ورنوسفادرانی

اعظم مانی ورنوسفادرانی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 113 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
Google Scholar
  • 154 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

پروفایل

  • ، سرپرستی آزمایشگاه فیزیک پایه 1 1396←1398
  • ، عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم مهندسی 1396←1398
  • ، همکاری در سرپرستی آزمایشگاه فیزیک پایه 1 1395←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی