پروفایل

  • عضویت در شورای آموزش و پرورش استان تهران 1396←1398
  • عضو کارگروه فقه و حقوق 1395←1397
  • عضو کارگروه حقوق جزاو جرمشناسی- شورای تحول و ارتقا علوم انسانی 1394←1397
  • عضویت در شورای آموزش و پرورش شهرتهران 1394←1398
  • رئیس موسسه جرم شناسی 1392←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی