مهدی مقیمی زند

مهدی مقیمی زند،

استادیار
  • مدیر کارگروه امور دانشجویان توان یاب
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی مکانیک
اتاق : 317
Scopus
  • 769 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 1076 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۱

پروفایل

  • مدیر کارگروه امور دانشجویان توان یاب 1398←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، صنعتی شریف ، مهندسی مکانیک

1385 ← 1388

M.S ، صنعتی شریف ، مهندسی مکانیک

1383 ← 1385

کارشناسی ، صنعتی اصفهان ، مهندسی مکانیک

1379 ← 1383

فعالیت های علمی