مهدی بالوی

مهدی بالوی

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکدگان فارابی / دانشکده حقوق / دانشکدگان فارابی

پروفایل

  • تمدید حکم استاد راهنمائی دانشجویان رشته حقوق پردیس فارابی مقطع کارشناسی ورودی مهرماه 1397 1398←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، شهید بهشتی ، حقوق عمومی

1385 ←

M.S ، شهید بهشتی ، حقوق عمومی

1382 ←

کارشناسی ، شهید بهشتی ، حقوق

1378 ←

کلمات کلیدی