علی مقاری

علی مقاری،

استاد
 • عضو کمیته تدوین نظام یکپارچه مالی، اداری، آموزشی و پژوهشی دانشگاه
 • عضو کمیته تدوین برنامه راهبردی سوم دانشگاه تهران
 • عضو شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه
 • نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران جهت حضور در کارگروه صلاحیت علمی دانشکده زیست فناوری پردیس علوم
 • سرپرست آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران
 • معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه تهران
 • عضو کمیسیون تشخیص نوع استفاده و تعیین بهره‌بردار اموال و املاک محدوده شهر دانش
 • عضو شورای سیاستگذاری طرح افزایش توانمندی‌ها و شایستگی‌های اعضای هیأت علمی و مدیران دانشگاه تهران
 • عضو هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه تهران
 • عضو شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی باشگاه دانش‌آموزی دانشگاه
 • عضو کارگروه رعایت قوانین و مقررات مالی دانشگاه
پردیس علوم / دانشکده شیمی
شیمی فیزیک | نانو شیمی
شماره تماس : 61113307
Scopus
 • 678 ارجاعات
 • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

پروفایل

 • عضو کارگروه رعایت قوانین و مقررات مالی دانشگاه 1398←…
 • عضو شورای پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 1398←1400
 • عضو شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی باشگاه دانش‌آموزی دانشگاه 1398←…
 • عضو هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه تهران 1398←…
 • عضو شورای سیاستگذاری طرح افزایش توانمندی‌ها و شایستگی‌های اعضای هیأت علمی و مدیران دانشگاه تهران 1397←…
 • عضو کمیسیون تشخیص نوع استفاده و تعیین بهره‌بردار اموال و املاک محدوده شهر دانش 1397←…
 • معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه تهران 1397←…
 • سرپرست آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران 1396←…
 • نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران جهت حضور در کارگروه صلاحیت علمی دانشکده زیست فناوری پردیس علوم 1396←…
 • نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران در کارگروه صلاحیت علمی دانشکده کارآفرینی 1396←1399
 • عضو شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه 1396←…
 • کمیته تحول اداری دانشگاه تهران 1381←1382

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه شیراز ، شیمی فیزیک

1367 ← 1369

M.S ، دانشگاه تربیت مدرس ، شیمی فیزیک

1363 ← 1366

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، شیمی

1353 ← 1362

فعالیت های علمی